Hits: 82

Incidència Política

Compra pública

Les administracions púbiques poden tenir un paper clau en la promoció dels aliments agrícoles del territori. El poder de modificar el mercat alimentari de què disposen les diferents administracions públiques és molt gran tenint en compte els seus processos de compra pública i licitació de subministrament i / o serveis relacionats amb les restauracions col·lectives (escoles, hospitals, residències, centres cívics …).

Si aquest volum de compra es realitzés en mercats de proximitat, estaríem davant el catalitzador definitiu per a crear, enfortir i estendre una xarxa de mercats locals viables amb unes conseqüències importants a nivell econòmic, social, mediambiental i cultural. La compra pública alimentària és una de les millors eines per impulsar canvis en la realitat socioeconòmica i ambiental del nostre país, en els seus diferents nivells d’actuació.

La compra pública ajuda a concretar i avançar declaracions i recomanacions com les que indica el Llibre Verd de la Compra Pública de la Unió Europea, sobre la modernització de la política de contractació pública, o el Dictamen del Comitè de les Regions de la Unió Europea: «Sistemes d’aliments locals», o l’informe de la Comissió d’Agricultura i Desenvolupament Rural del Parlament Europeu sobre com evitar el malbaratament d’aliments: estratègies per millorar l’eficiència de la cadena alimentària a la UE, a més de les diverses declaracions i documents de la Direcció General d’Agricultura i Desenvolupament Rural de la Comissió Europea, que insten a fomentar la relació directa entre productors i consumidors, impulsant iniciatives de comercialització directa o de radi curt.

UN ASPECTE CLAU

En el modelo de comedor ecológicos se quiere promover una transformación de los comedores que, sobre todo, son de competencia pública. Por tan estamos hablando de incidir en la compra pública y en todo el proceso y actores implicados en la elaboración, redacción, publicación y seguimiento de las licitaciones y contratos públicos que regulan la gestión de los comedores escolares.
Aquest és un aspecte clau i que fa molt més complexa la promoció d’aquest model de menjador. No es tracta només de garantir una producció agrícola local o de canviar l’estructura dels menús dels menjadors. Es tracta també, i sobretot, de promoure canvis en l’estructura i articulació de l’administració pública per garantir un escenari que afavoreixi aquests canvis en la compra pública. Per tant cal que hi hagi una aposta política però també que l’administració es doti de recursos per garantir que tècnicament es puguin implementar.

 

El Parlament Europeu, el 15 de gener del 2014, va aprovar la directiva 2014/24 / UE d’contractació pública, creant 1 marc europeu favorable que s’incloguin Criteris socials, Mediambientals i innovadors en la selecció de les empreses

L’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE , de 26 de febrer de 2014, el passat 9 de març, ofereix una oportunitat per potenciar la incorporació de clàusules socials i mediambientals en els plecs de contractació pública de serveis.