Compra pública

Les Administracions públiques poden representar un paper clau en la promoció dels aliments agrícoles del territori.

La compra pública com a oportunitat per al canvi de model

La compra pública és una eina que brinda una oportunitat per a definir polítiques de cures, de salut, d’ecologia, de defensa del territori i dels nostres agricultors/as i ramaders/as, i de respecte a una economia justa. Es pot puntuar més al que contamini menys i al qual compri producte local; es pot demanar que tots els aliments siguin ecològics, etc.

Les administracions públiques poden representar un paper clau en la promoció dels aliments agrícoles del territori, perquè tenen en el seu poder la possibilitat de modificar el mercat per mitjà de la compra pública i la licitació de subministraments o serveis relacionats amb les restauracions col·lectives (escoles, hospitals, residències, centres cívics, etc.).

En el model de menjador ecològic, es vol promoure una transformació dels menjadors que, sobretot, són de competència pública. Es tracta d’incidir en la compra pública, en tot el procés i en actors implicats en l’elaboració, redacció, publicació i seguiment de les licitacions i contractes públics que regulen la gestió dels menjadors escolars.

El Parlament Europeu, el 15 de gener del 2014, va aprovar la Directiva 2014/24/UE de contractació pública, creant un marc europeu favorable a incloure criteris socials, mediambientals i innovadors en la selecció de les empreses. D’altra banda, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic en els casos contemplats en l’Annex IV obliga a ponderar els punts en relació amb la qualitat del servei, com a mínim, en el 51% del total, podent ser el percentatge molt superior, ja que no s’estableix un límit màxim per a puntuar la qualitat (art. 145.4 LCSP).

La nostra aportació

En Menjadors Ecològics oferim un servei d’assessorament a les Administracions públiques per a la redacció de plecs que assegurin la correcta valoració dels criteris de sostenibilitat, salut i accessibilitat.

Dos exemples pràctics de treballs realitzats pel nostre equip:

Licitació del servei de cuina d’escoles bressol municipals

– En la licitació per al contracte de servei de cuina i manteniment de l’equip de cuina de l’Escola bressol El Rial de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta i servei de cuina i transport de l’Escola bressol de Sant Pol de Mar i de l’Escola bressol de Sant Iscle de Vallalta, Menjadors ecològics va realitzar l’estudi de costos, inclosa la partida alimentària, els criteris i les ponderacions, l’estructura de menú i la ràtio de cuina.

Licitació de subministrament d’aliments en escoles infantils municipals de Pamplona

– Per al contracte de subministrament aliments, frescos, ecològics, de temporada i proximitat i la recepció, emmagatzematge i transport a escoles infantils municipals de Pamplona/Iruña, Menjadors ecològics va assessorar en com hauria de ser l’estructura de menú i els aliments: preus i consums.